Algemene voorwaarden

Download onze algemene voorwaarden in PDF formaat :

Acrobat fileAlgemene voorwaarden (482KB)

ARTIKEL 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Jones Living – Retrofornuis: de onderneming onder de handelsnaam Jones Living BV, gevestigd aan Oostmallebaan 3, BE 2980 Zoersel, ingeschreven in het handelsregister onder nummer BE 0860.269.838.

De website: de website van retrofornuis.be; http://www.retrofornuis.be en alle onderliggende pagina´s, uitgezonderd links naar websites van derden.

Product: het artikel of de artikelen die door het sluiten van een overeenkomst tussen Retrofornuis en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden en waarvoor een overeengekomen prijs betaald dient te worden.

Klant: eenieder die al dan niet handelt uit naam van een bedrijf of beroep die met Retrofornuis een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie Retrofornuis een aanbieding doet of offerte maakt.

De toonzaal: de winkel van Retrofornuis, gevestigd aan de Oostmallebaan 3 te Zoersel, België. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Retrofornuis en de klant.

Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer

Jones Living BV
Oostmallebaan 3
BE 2980 Zoersel
Tel: +32 3 294 43 74
Email: info@jonesliving.be
Ondernemingsnummer: BE 0860.269.838

ARTIKEL 3 – Algemeen

3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten en op alle overeenkomsten met ondernemingen, instellingen en personen die met Retrofornuis werden afgesloten, hetzij via de webshop, per fax, per email of per brief.

3.2 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Retrofornuis en een klant waarop Retrofornuis deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Retrofornuis, voor de uitvoering waarvoor derden dienen te worden betrokken, zoals de uitbesteding van het transport.

3.4 Afwijkende bedingingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Retrofornuis zijn overeengekomen.

3.5 Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant te kennen dat hij met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Retrofornuis behoudt zich steeds het recht voor de leverings- en /of betalingsvoorwaarden te wijzigen.

3.6 Voor alle afbeeldingen, foto’s en technische specificaties – zoals gegevens betreffende gewicht, afmetingen, kleuren ed. – op de internetsite van retrofornuis.be, gelden de gebruikelijke toleranties. Deze zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

ARTIKEL 4 – Aanbiedingen, offertes en bestellingen

4.1 Alle schriftelijke offertes zijn geldig volgens geldigheidsdatum vermeld op het document. Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode welke vermeld staat op de website.

4.2 Retrofornuis kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen. Alle prijzen en productomschrijvingen zijn onder voorbehoud van schrijf-, druk- of vermeldingsfouten.

4.3 Een bestelling bindt de klant, ongeacht of voor deze bestelling een offerte is opgemaakt.

4.4 Retrofornuis kan niet aan zijn aanbiedingen en bestellingen worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.5 Prijzen in de genoemde offertes, aanbiedingen en bestellingen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.

4.6 Verzendkosten worden in rekening gebracht bij bestellingen tot € 150 incl BTW. Verzendkosten binnen België: € 9,50 incl BTW. Verzendkosten Nederland: € 16 incl BTW. Voor bestellingen boven € 150 incl BTW worden GEEN verzendkosten gerekend. Voor verzendingen per pallet wordt een kost van € 181,50 incl BTW aangerekend.

4.7 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de bestelling opgenomen aanbod is Retrofornuis daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Retrofornuis anders aangeeft.

4.8 Een samengestelde prijsopgave verplicht Retrofornuis niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of bestelling begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4.9 Prijzen van aanbiedingen, offertes en/of bestellingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

ARTIKEL 5 - De overeenkomst

5.1 De overeenkomst tussen Retrofornuis en de klant komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond en wij u een orderbevestiging gestuurd hebben, waaronder mede wordt verstaan het verzenden van een orderbevestiging per e-mail, dan wel het ter hand stellen van de orderbevestiging aan de klant in onze toonzaal.

5.2 Prijswijzigingen: Indien na het sluiten van de overeenkomst een prijsverhoging of prijsverlaging van het bestelde product optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.

5.3 Retrofornuis blijft eigenaar van het aan de klant verkochte product zolang de klant het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De klant is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht het product aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en de eventueel daarbij komende rente en kosten volledig zijn betaald.

ARTIKEL 6 - Levering

6.1 Tenzij anders vermeldt, geschiedt de levering van onze producten binnen de leveringstermijn die per product duidelijk aangegeven wordt op onze website.

6.2 Bij overschrijding van de levertijd wordt Retrofornuis een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke levertijd.

6.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering op het overeengekomen afleveradres en bepaalt Retrofornuis de wijze van verzending.

6.4 De klant is verplicht het overeengekomen product af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staat of aan hem ter hand wordt gesteld.

 • Indien bezorging is overeengekomen en de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en tijdstip en afleveradres, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zal het overeengekomen product in overleg opnieuw worden aangeboden. Hiervoor wordt een extra kost van 150 euro exclusief btw in rekening gebracht. Deze extra kost dient contant te worden afgerekend bij de volgende levering. Indien de betaling van deze extra kost niet wordt voldaan bij de tweede bezorgafspraak, kunnen wij helaas niet overgaan tot een definitieve aflevering.
 • Indien de klant bij bezorging het overeengekomen product, of een deel hiervan, weigert om een reden anders dan in lid 6.4 sub c van dit artikel genoemd, is de klant 30% annuleringskosten van de overeengekomen totaalprijs verschuldigd, tenzij het een klant-specifiek product betreft. In dit laatste geval dient de klant het volledige factuur bedrag te betalen.
 • Klant heeft het recht het product te weigeren wanneer deze beschadigd wordt aangeboden of niet in overeenstemming is met het overeengekomen product.

6.5 Indien met de klant overeengekomen is vooraf te betalen, vangt de levertijd aan op het moment dat het overeengekomen totaalbedrag op de bankrekening van Retrofornuis is overgeschreven.

6.6 Indien bezorging is overeengekomen en de bestelling, die uit meerdere onderdelen bestaat, niet in één keer kan worden bezorgd, wordt in overleg met de klant één van de volgende mogelijkheden gekozen:

 • een nieuwe bezorgdatum wordt afgesproken waarbij alle onderdelen van de bestelling worden bezorgd; 
 • de reeds leverbare onderdelen worden bezorgd, de niet-direct leverbare onderdelen worden na geleverd, de extra kosten hiervoor zijn ten kosten van de klant.

ARTIKEL 7 - Bezorging

7.1 Tenzij anders is overeengekomen worden alle producten vakkundig bezorgd. Onder deze bezorging wordt verstaan dat artikelen binnen worden bezorgd mits: 

 • De levering geschiedt op het gelijkvloers.
 • Het product in de doos door de deur kan.
 • De ruimte vrij toegankelijk is zonder trappen.

Indien niet aan deze voorwaarden kan voldaan worden, dient vooraf en tijdig telefonisch of schriftelijk contact opgenomen te worden alvorens de levering kan geschieden.

7.2 Tenzij anders is overeengekomen worden alle zware producten/apparatuur door onze eigen transporteur bezorgd. Indien dit niet mogelijk is, kan een externe transportfirma deze opdracht uitvoeren. Bij kleine artikelen sturen wij uw product via een pakket bezorgservice/ koerierdienst.

7.3 Het verzenden van de goederen gebeurt op ons risico, tenzij het vervoer verzekerd wordt door een vervoerder aangeduid door u en deze keuze niet was aangeboden door Retrofornuis. Voor de overeenkomsten waarbij Retrofornuis de goederen opstuurt naar u, gaat het risico op verlies over op u als consument:

 • wanneer u of een door u aangewezen derde en die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit neemt
 • bij de levering van het goed aan de vervoerder die niet aangeboden was door Retrofornuis, onverminderd de rechten van u ten aanzien van deze vervoerder;

ARTIKEL 8 – Bestellingen retourneren/ annuleren

Op al onze bestellingen is het herroepingsrecht voor consumenten van toepassing (uitgezonderd zakelijke aankopen).

8.1 Bestelling Annuleren (vóór levering)

Een door u geplaatste bestelling op de webwinkel van Retrofornuis kan kosteloos en zonder opgaaf van reden geannuleerd worden zolang de levering nog niet gebeurd is, zonder motivering en zonder andere bijkomende kosten dan deze voorzien door het Wetboek, mits het product niet is besteld én het geen klant-specifiek product betreft (zie artikel 8, 8.7).

8.2 De koop ongedaan maken, herroepingsrecht (na levering)

Op alle online aankopen geldt een zichttermijn (bedenktijd) van 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop u of een door u aangewezen derde fysiek bezit neemt van het goed. Na het verstrijken van de zichttermijn van 14 kalenderdagen wordt de koopovereenkomst een feit, ook als het product pas later geïnstalleerd wordt. Voor zover niet anders aangegeven, heeft u na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 kalenderdagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden.

8.3 Hoe moet U herroepen?

U informeert Retrofornuis om de overeenkomst te herroepen voor het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen, door hetzij:

 • het herroepingsformulier, ingevuld en ondertekend te sturen aan Retrofornuis via info@jonesliving.be  
Acrobat fileFormulier voor herroeping (437KB)

 • een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring waaruit duidelijk de beslissing tot herroeping van de overeenkomst blijkt, via email of per post

De bewijslast van de herroeping ligt volledig bij u.

8.4 Welke zijn de gevolgen van het uitoefenen van het herroepingsrecht?

Door de uitoefening van het herroepingsrecht, stelt u een einde aan de sluiting of de uitvoering van de overeenkomst. Eventuele gedane betalingen zullen binnen de 14 dagen na de dag waarop Retrofornuis is geïnformeerd, worden teruggestort. U ontvangt, afhankelijk van de staat waarin het product door Retrofornuis wordt ontvangen, het volledige aankoopbedrag of een percentage daarvan terug.

Belangrijk!!

U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg zijn van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de goede werking van de goederen vast te stellen.

Indien u besluit het product retour te sturen of op te laten halen door Retrofornuis dan zijn de kosten voor retourzending voor rekening van u. In geval van ophalen dient u het product klaar te zetten op een veilige en bereikbare plaats zodat geen bijkomende toestellen of materiaal nodig zijn, o.m. niet vanuit een verdieping of via een raam. Eventuele schade die ontstaat tijdens het retour zenden aan Retrofornuis zijn voor verantwoording en rekening van u.

8.5 Voorwaarden voor retourzending:

 • Het product dient geheel compleet en in originele staat te zijn;
 • Het product dient schoon te zijn, zoals de klant deze heeft ontvangen;
 • Het product mag niet beschadigd zijn;
 • Het product mag niet ingebouwd geweest zijn;
 • Het product mag niet gemonteerd zijn geweest;
 • Meegeleverde montagemateriaal dient origineel verpakt te zijn;
 • Het product moet voorzien zijn van de originele handleidingen en meegeleverde accessoires;
 • Het product moet voorzien zijn van een goede verpakking, bij voorkeur de originele verpakking, welke wel geopend mag zijn geweest;
 • Het product mag geen klant-specifiek product zijn, of andere vermeld onder artikel 8, 8.7.

8.6 Herroepingsrecht voor dienstovereenkomsten

Een herroeping is enkel mogelijk als de uitvoering van de dienstovereenkomst aanvat tijdens de herroepingstermijn. U moet evenwel aan Retrofornuis een evenredig bedrag betalen voor hetgeen reeds is uitgevoerd op het moment dat u Retrofornuis in kennis heeft gesteld dat u uw herroepingsrecht uitoefent, vergeleken met de volledige uitoefening van de overeenkomst.

8.7 De zichttermijn is NIET van toepasssing op:

 • Door Retrofornuis gemaakte offertes die door de klant uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd werden voor aankoop. Op het moment van schriftelijke bevestiging van aankoop door de klant wordt de koop onmiddellijk een feit.
 • Aankopen op firma’s (B2B). Zichttermijn is enkel geldig op particuliere aankopen.
 • Producten die klant-specifiek worden besteld en gemaakt (maat, kleur, afwerking…) bijvoorbeeld fornuizen en dampkappen van het merk AGA, Falcon, Stoves, La Cornue, Lacanche
 • Producten die verzegeld waren, en waarvan de verzegeling verbroken is
 • Dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van u, en mits u heeft erkend dat u uw herroepingsrecht verliest zodra Retrofornuis de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
 • Overeenkomsten waarbij u Retrofornuis specifiek verzocht heeft u te bezoeken om dringende herstellingen of onderhoud te verrichten.

ARTIKEL 9 - Garantie

9.1 Retrofornuis garandeert dat het te leveren product voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Vermits Retrofornuis enkel producten aankoopt en verkoopt van de officiële Belgische importeurs, is de klant verzekerd van de fabrieksgarantie volgens de Belgische wetgeving.

9.2 De onder 9.1 genoemde garantie geldt gedurende een periode die duidelijk vermeld staat bij het desbetreffende product op de website.

9.3 Retrofornuis verschaft de klant een factuur als bewijs met betrekking tot de garantie. De garantieperiode start vanaf factuurdatum.

9.4 Indien het te leveren product niet voldoet aan deze garanties, zal Retrofornuis het product binnen redelijke termijn na ontvangst vervangen of herstellen.

9.5 De te dezen genoemde garantie geldt NIET:

 • wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van bedieningsfouten, onoordeelkundig, oneigenlijk of abnormaal gebruik
 • wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Retrofornuis, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.
 • wanneer de schade door uw eigen toedoen ontstaan is.
 • wanneer u het gebrek bij de verkoop kende dan wel als het gebrek aan overeenstemming voortvloeit uit het materiaal geleverd door de consument.
 • bij onderhoudskosten of kosten schoonmaak ingevolge onvoldoende onderhoud van het product.
 • bij gebreken als gevolg van uitwendige factoren zoals indringen van water, zand, vuil, vocht, warmte of koude, brand, blikseminslag, natuurrampen, vallen...

9.6 Indien het geleverde product niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Retrofornuis in beginsel niet aansprakelijk voor gevolgschade.

9.7 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die u jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die u jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

ARTIKEL 10 - Onderzoek en reclamaties

10.1 U bent gehouden het geleverde product op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

10.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 3 dagen na levering schriftelijk en telefonisch aan Retrofornuis te worden gemeld, dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en het gebrekkige product, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

ARTIKEL 11 - Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op u over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht u of van een door u aan te wijzen derden wordt gebracht.

ARTIKEL 12 – Betaling

12.1 Betaling

Tenzij uitdrukkelijk afwijkende betalingstermijnen worden overeengekomen, dient Retrofornuis de volledige betaling van de bestelling vóór de levering ontvangen te hebben, hetzij via online betaling bij bestelling, of hetzij vooraf via bankoverschrijving.

Wenst u eerst uw bestelling online te plaatsen en nadien te betalen? Vink dan bij de online bestelling aan dat u per bankoverschrijving betaalt. Vervolgens staat in uw bevestigingsmail de benodigde bankgegevens om uw overschrijving te kunnen doen. Bij het overmaken van het bedrag vragen wij u ook het betalingskenmerk te vermelden. Dit betalingskenmerk kunt u terugvinden in uw bevestigingsmail.

Indien u kiest voor afhaling, dan kan de betaling gebeuren bij afhaling; via debetkaart of cash (wettelijk tot 3000 euro).

Bij online bestellingen van fornuizen, dewelke niet op voorraad zijn, dient 40% van het totaalbedrag betaald te worden bij bestelling, hetzij via online banking, hetzij via overschrijving binnen de 5 werkdagen na het plaatsen van uw bestelling.  Het saldobedrag van 60% dient betaald te worden uiterlijk 1 week vóór de definitieve aflevering.  Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, dan kan de chauffeur niet overgaan tot aflevering.

Bankgegevens Jones Living – Retrofornuis – KBD BVBA:

IBAN BE67 1430 7365 0787
BIC GEBABEBB
Op naam van KBD bvba, Oostmallebaan 3, 2980 Zoersel, met in de mededeling uw betalingskenmerk.

12.2 Terugbetaling

 • Wanneer overeengekomen is vooraf te betalen en wordt besloten de overeenkomst te ontbinden, zal Retrofornuis het reeds overgeschreven overeengekomen bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen aan de klant terugstorten. 
 • Wanneer overeengekomen is vooraf te betalen en wordt besloten de niet-leverbare onderdelen te verwijderen uit de overeenkomst, zal Retrofornuis het totaalbedrag van de verwijderde onderdelen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen aan u terugstorten.

12.3 Bezwaren tegen de hoogte van de bedragen in de overeenkomst schorten de betalingsverplichting niet op.

12.4 In geval van wanbetaling van u heeft Retrofornuis behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan u kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 13 – Aansprakelijkheid

13.1 Indien het door Retrofornuis geleverde product gebrekkig is, is de aansprakelijkheid van Retrofornuis jegens u beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garantie" is geregeld.

13.2 Wanneer de producent van een gebrekkig product aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Retrofornuis beperkt tot herstel of vervanging van het product, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

13.3 Onverminderd het bovenstaande is Retrofornuis niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van u.

13.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Retrofornuis of zijn ondergeschikten.

ARTIKEL 14 - Overmacht

14.1 Retrofornuis is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien Retrofornuis daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

14.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Retrofornuis geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Retrofornuis niet in staat is de verplichtingen na te komen.

14.3 Retrofornuis heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Retrofornuis zijn verbintenis had moeten nakomen.

14.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

14.5 Voor zover Retrofornuis ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Retrofornuis gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. U bent gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 15 - Klachten

Alle klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst of de hoedanigheid van het product zullen door Retrofornuis serieus in behandeling worden genomen. De klacht dient schriftelijk door de klant per email, brief en/of fax kenbaar te worden gemaakt, waarbij de klacht volledig en duidelijk dient te zijn omschreven. Indien niet tijdig, waarbij tijdig eveneens is het indienen van een klacht binnen een termijn van 2 maanden na de ontdekking van het gebrek, kan dit tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten terzake verliest. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 16 - Geschillen

16.1 Overeenkomsten tussen Retrofornuis en u als klant, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor onze maatschappelijke zetel. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link: http://ec.europa.eu/odr/ doch wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.

16.2 Geschillen tussen u en Retrofornuis over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Retrofornuis te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door u als Retrofornuis worden voorgelegd aan een onafhankelijke Geschillencommissie.

16.3 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien u uw klacht eerst binnen bekwame tijd aan Retrofornuis heeft voorgelegd.

16.4 De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan Retrofornuis surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd.

ARTIKEL 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor u meest gunstige bepaling zal prevaleren. Op elke overeenkomst tussen Retrofornuis en u is Belgisch recht van toepassing.

ARTIKEL 18 – Persoonsgegevens

18.1 Jones Living - Retrofornuis - KBD BVBA zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Policy.

18.2 Jones Living - Retrofornuis - KBD BVBA neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

ARTIKEL 19 - Intellectuele eigendom

19.1 U erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Retrofornuis, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

19.2 Het is u verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Retrofornuis, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.