Retour & Garantie

A. Garantie & Service

Op al onze elektrische toestellen wordt fabrieksgarantie gegeven. Over het algemeen is dit (tenzij anders bij het product vermeld) een garantie van 2 of 5 jaar. Informatie hierover staat tevens op uw orderbevestiging vermeld. De faktuur die u ontvangt bij levering van de goederen dient als garantiebewijs. De garantieperiode telt vanaf de datum op het faktuur vermeld.

Een garantie- of serviceverzoek kunt u indienen via info@jonesliving.be of op het nummer 0032 (0)3 294 43 74. De uitvoering van de garantie wordt ten alle tijden door onze eigen techniekers of fabrikant verzorgd.

A.1 Retrofornuis garandeert dat het te leveren product voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Vermits Retrofornuis enkel producten aankoopt en verkoopt van de officiële Belgische importeurs, is de klant verzekerd van de fabrieksgarantie volgens de Belgische wetgeving.

A.2 De onder A.1 genoemde garantie geldt gedurende een periode die duidelijk vermeld staat bij het desbetreffende product op de website.

A.3 Retrofornuis verschaft de klant een factuur als bewijs met betrekking tot de garantie. De garantieperiode start vanaf factuurdatum.

A.4 Indien het te leveren product niet voldoet aan deze garanties, zal Retrofornuis het product binnen redelijke termijn na ontvangst vervangen of herstellen.

A.5 De te dezen genoemde garantie geldt NIET:

 • wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van bedieningsfouten, onoordeelkundig, oneigenlijk of abnormaal gebruik 
 • wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Retrofornuis, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is. 
 • wanneer de schade door uw eigen toedoen ontstaan is. 
 • wanneer u het gebrek bij de verkoop kende dan wel als het gebrek aan overeenstemming voortvloeit uit het materiaal geleverd door de consument.
 • bij onderhoudskosten of kosten schoonmaak ingevolge onvoldoende onderhoud van het product. - bij gebreken als gevolg van uitwendige factoren zoals indringen van water, zand, vuil, vocht, warmte of koude, brand, blikseminslag, natuurrampen, vallen...

A.6 Indien het geleverde product niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Retrofornuis in beginsel niet aansprakelijk voor gevolgschade.

A.7 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die u jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die u jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

B. Melden van schade

U bent gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 3 dagen na levering schriftelijk aan Retrofornuis te worden gemeld, dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en het gebrekkige product, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

C. Retourneren/ Annuleren

Op al onze bestellingen is het herroepingsrecht voor consumenten van toepassing (uitgezonderd zakelijke aankopen).

C.1 Bestelling Annuleren (vóór levering)

Een door u geplaatste bestelling op de webwinkel van Retrofornuis kan kosteloos en zonder opgaaf van reden geannuleerd worden zolang de levering nog niet gebeurd is, zonder motivering en zonder andere bijkomende kosten dan deze voorzien door het Wetboek, mits het product niet is besteld én het geen klant-specifiek product betreft (zie punt C.7).

C.2 De koop ongedaan maken, herroepingsrecht (na levering)

Op alle online aankopen geldt een zichttermijn (bedenktijd) van 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop u of een door u aangewezen derde fysiek bezit neemt van het goed. Na het verstrijken van de zichttermijn van 14 kalenderdagen wordt de koopovereenkomst een feit, ook als het product pas later geïnstalleerd wordt. Voor zover niet anders aangegeven, heeft u na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 kalenderdagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden.

C.3 Hoe moet U herroepen?

U informeert Retrofornuis om de overeenkomst te herroepen voor het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen, door hetzij:

 • het herroepingsformulier, ingevuld en ondertekend te sturen aan Retrofornuis via info@jonesliving.be 
Acrobat fileFormulier voor herroeping (437KB)

 • een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring waaruit duidelijk de beslissing tot herroeping van de overeenkomst blijkt, via email of per post

De bewijslast van de herroeping ligt volledig bij u.

C.4 Welke zijn de gevolgen van het uitoefenen van het herroepingsrecht?

Door de uitoefening van het herroepingsrecht, stelt u een einde aan de sluiting of de uitvoering van de overeenkomst.

Eventuele gedane betalingen zullen binnen de 14 dagen na de dag waarop Retrofornuis is geïnformeerd, worden teruggestort. U ontvangt, afhankelijk van de staat waarin het product door Retrofornuis wordt ontvangen, het volledige aankoopbedrag of een percentage daarvan terug.

Belangrijk!!

U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg zijn van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de goede werking van de goederen vast te stellen.

Indien u besluit het product retour te sturen of op te laten halen door Retrofornuis dan zijn de kosten voor retourzending voor rekening van u. In geval van ophalen dient u het product klaar te zetten op een veilige en bereikbare plaats zodat geen bijkomende toestellen of materiaal nodig zijn, o.m. niet vanuit een verdieping of via een raam. Eventuele schade die ontstaat tijdens het retour zenden aan Retrofornuis zijn voor verantwoording en rekening van u.

C.5 Voorwaarden voor retourzending:

 • Het product dient geheel compleet en in originele staat te zijn;
 • Het product dient schoon te zijn, zoals de klant deze heeft ontvangen;
 • Het product mag niet beschadigd zijn;
 • Het product mag niet ingebouwd geweest zijn;
 • Het product mag niet gemonteerd zijn geweest;
 • Meegeleverde montagemateriaal dient origineel verpakt te zijn;
 • Het product moet voorzien zijn van de originele handleidingen en meegeleverde accessoires;
 • Het product moet voorzien zijn van een goede verpakking, bij voorkeur de originele verpakking, welke wel geopend mag zijn geweest;
 • Het product mag geen klant-specifiek product zijn, of andere vermeld onder punt C.7.

C.6 Herroepingsrecht voor dienstovereenkomsten

Een herroeping is enkel mogelijk als de uitvoering van de dienstovereenkomst aanvat tijdens de herroepingstermijn. U moet evenwel aan Retrofornuis een evenredig bedrag betalen voor hetgeen reeds is uitgevoerd op het moment dat u Retrofornuis in kennis heeft gesteld dat u uw herroepingsrecht uitoefent, vergeleken met de volledige uitoefening van de overeenkomst.

C.7 De zichttermijn is NIET van toepasssing op:

 • Door Retrofornuis gemaakte offertes die door de klant uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd werden voor aankoop. Op het moment van schriftelijke bevestiging van aankoop door de klant wordt de koop onmiddellijk een feit.
 • Aankopen op firma’s (B2B). Zichttermijn is enkel geldig op particuliere aankopen.
 • Producten die klant-specifiek worden besteld en gemaakt (maat, kleur, afwerking…) bijvoorbeeld fornuizen en dampkappen van het merk AGA, Falcon, Stoves, La Cornue, Lacanche
 • Producten die verzegeld waren, en waarvan de verzegeling verbroken is
 • Dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van u, en mits u heeft erkend dat u uw herroepingsrecht verliest zodra Retrofornuis de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
 • Overeenkomsten waarbij u Retrofornuis specifiek verzocht heeft u te bezoeken om dringende herstellingen of onderhoud te verrichten.

D. Naservice buiten garantie

Voor herstellingen die niet vallen onder de garantievoorwaarden, of voor herstellingen buiten de garantieperiode kan de klant onze klantendesk contacteren op het nummer 0032 (0)3 294 43 74 of via info@jonesliving.be.